SERVEIS DE COMPTABILITAT

Els oferim la nostra experiència per a elaborar la seva comptabilitat empresarial.

Activitats mercantils. Confeccionem la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

Comptes Anuals. Confeccionem i dipositem els comptes anuals. El balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, i memòria.

Llibres comptables. Llibre Diari, Llibre d’Inventari i Comptes. L’objectiu és legalitzar llibres comptables en el Registre Mercantil.

Estimació directa i estimació objectiva. Mòduls: Activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil. Activitats on es confecciona el llibre de registre d’ingressos i vendes, de despeses i compres, i de béns d’inversió.

Activitats professionals. Llibre de registre d’ingressos, de despeses i de béns d’inversió.

Som experts en PIMES i Autònoms.