FISCAL I MERCANTIL

FISCAL

Tributació de persones físiques.

Impostos sobre IRPF. Subjecte a l’Impost sobre la Renda.

Liquidacions tributàries.

Inspeccions.

Sancions.

Auditories fiscals.

Informes.

 

MERCANTIL

Contractes de prestem.

Societats. Constitució de societats i dissolució d’aquestes.

Compravendes d’empreses. Venda i traspassos d’empreses.

Processos concursals

Successions d’empreses familiars.